در حال بارگذاری ...

بازدید آقای دکتر یونس مهدوی معاون خدمات فنی گروه صنعتی ایرانخودرو و آقای مهندس حسینی دستجردی، مدیر برنامه ریزی و نظارت نت گروه صنعتی ایرانخودرو

دوشنبه 16 خرداد 1401

بازدید جناب آقای دکتر یونس مهدوی معاون خدمات فنی گروه صنعتی ایرانخودرو و جناب آقای مهندس حسینی دستجردی، مدیر برنامه ریزی و نظارت نت گروه صنعتی ایرانخودرو، از توانایی های شرکت به منظور گسترش فعالیت های تولیدی فی مابین .